Akkreditált Kiváló Tehetségpont

„A tehetség természeti kincs. Önmagában hordozza a fejlődést, mint egy mag és természetes módon kifejlődik. Szükség van a megóvására, gondozására. A tehetség gondozása a nemzet kultúrájának és a tanítás általános gyakorlatának szerves része.”
Gyarmathy Éva

 

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
tehetségpont a 2017/18 évi akkreditációs folyamatban való részvétele eredményeként
az
Akkreditált Kiváló Tehetségpont
címet nyerte el!

Akkreditált Kiváló Tehetségpont

A tehetségpont azonosító száma: TP 110 003 766

Mit is jelent ez valójában?

„Tehetségpont egy olyan közösség, amelynek alapfeladata a tehetségek felfedezése, azonosítása, a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak.” (forrás: http://www.emet.gov.hu/_userfiles/felhivasok/NTP/2015_07_28_ntp/efo/fogalomtar.pdf)

E cím elnyerésének első állomása volt, hogy 2012. februárjában regisztráltattuk iskolánkat, mint Tehetségpont a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsnál. Regisztrációnk elfogadása után már használhattuk a Tehetségpont címet és a hozzátartozó logót.

Ezt követően a 2017/2018-as tanévben elindítottuk a tehetségpontunk akkreditációját is. Ennek a folyamatnak az eredménye az Akkreditált Kiváló tehetségpont cím elnyerése 2018. márciusában, amellyel az iskolánkban folyó tehetséggondozó munkánkat ismerték el.

Különböző tehetségterületeket határoz meg a szakirodalom. Alapvetően a következő csoportosítást szokták használni:

 • logikai-matematikai
 • nyelvi
 • testi-kinesztetikus
 • térbeli-vizuális
 • zenei
 • interperszonális
 • intraperszonális
 • természeti

Tehetséggondozásunk szerves része, megfigyelni, megkeresni azokat a diákokat, akik valamilyen tehetségterületen többet nyújtanak társaiknál.

Ebben a folyamatban segítséget kapunk a szülőktől és a tehetséggondozó szakemberektől (pl. mentorok, MATEHETSZ szakemberei)

Tanulóink számára tehetséggondozó szakköröket, versenyfelkészítő és műhelyfoglalkozásokat, nyári táborokat szervezünk érdeklődési területeiknek megfelelően. MATEHETSZ által kiírt pályázatokon veszünk részt.

Az utóbbi években két ilyen sikeres pályázatunk volt:

 1. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására II. a „Tehetségek Magyarországa” című EFOP-3.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt pályázata a 2017/2018-as tanévben, melyben angol nyelvi és matematikai szakkör, műhelybeszélgetés szülőkkel, szakemberekkel és budapesti kirándulás valósult meg.
 2. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására IV. a „Tehetségek Magyarországa” című EFOP-3.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt pályázata a 2019/2020-as tanévben, mely keretében informatika szakkör és műhelybeszélgetés szülőkkel valósult meg.

 


 

Kit tekintünk tehetségesnek? Mi a tehetség?

„A XX. század utolsó harmadában egyfelől világszerte sokasodtak a kutatások a tehetség-témakörben, másfelől egyre több fejlesztő program indult iskolákban, valamint más tehetséggondozó műhelyekben. Mostanra kialakult egy olyan bázisa az ismereteknek, módszereknek, amelyek biztos alapot jelentenek a magyarországi tehetséggondozó programok továbbfejlesztéséhez. Az alábbiakban a kutatásokból a legfontosabbakat emeljük ki, amelyek kiindulási pontjai lehetnek a hatékony nemzeti tehetségfejlesztésnek: a tehetség fogalma, fajtái, a fejlesztés alapelvei, kritikus pontjai.

 1. A tehetség fogalma, fajtái

A tehetséget leíró teóriákból sokféle látott napvilágot, ma legáltalánosabban a Renzulli-féle az elfogadott. Ez a modell négy összetevőjét emeli ki a tehetségnek:

 • átlag feletti általános képességek,
 • átlagot meghaladó speciális képességek,
 • kreativitás,
 • feladat iránti elkötelezettség.

Az átlag feletti általános képességek közé tartozik például a magas szintű elvont gondolkodás, fejlett anyanyelvi képességek, jó memória, hatékony információfeldolgozási stratégiák stb. Ezek szerepe természetesen más és más az egyes speciális tehetség-területeken.

A speciális képességek adják meg a jellegzetességét a tehetségnek. Ezekből sokféle van, a Gardner-féle csoportosítás általánosan elfogadott. E szerint hétféle speciális képességcsoport különíthető el: nyelvi, zenei, matematikai-logikai, vizuális-téri, testi-mozgásos, szociális-interperszonális, intraperszonális. Ezek a speciális tehetségfejlesztéshez kiindulási alapként szolgálnak. A mellékelt Piirto-modell még differenciáltabban jelzi a tehetség fajtáit.

Piirto-modell

A kreativitás is több elemből épül fel: originalitás, flexibilitás, fluencia, problémaérzékenység stb. Ez az összetevő is meghatározó a tehetség funkcionálásában, hiszen a tehetségre egyebek között éppen az jellemző, hogy problémahelyzetekben új megoldásokat talál, s ez kreatív képességek nélkül elképzelhetetlen.

A feladat iránti elkötelezettség olyan személyiség-tényezőket foglal magába, amelyek a magas szintű teljesítményhez az energiát biztosítják: érdeklődés, versenyszellem, kitartás, emocionális stabilitás stb. A képességek bármilyen magas szintre is fejlődnek, e háttértényezők fejlettsége nélkül nincs magas szintű teljesítmény.

Tehetségesnek tehát azok tekinthetők, akik kiváló adottságaik – a négy fenti összetevő ötvözeteként – alapján magas szintű teljesítményre képesek az élet bármely tevékenységi területén. …” (forrás: https://tehetseg.hu/balogh-laszlo-mi-tehetseg)

 


 

2019/2020. tanév szakkörei, versenyfelkészítő foglalkozásai:

Báb szakkör 3-4. évfolyam
Színjátszó szakkör 4. évfolyam
Sulihód versenyfelkészítő foglalkozások alsó tagozat
Harmatcsepp versenyfelkészítő foglalkozások alsó tagozat
Szavalóversenyre felkészítő foglalkozások alsó tagozat és 6.a osztály
Énekversenyre felkészítő foglalkozás alsó tagozat
Rajzversenyre felkészítő foglalkozás alsó tagozat
Floorball sportszakkör 3-4. évfolyam
Média versenyfelkészítő 11. évfolyam
Színjátszó szakkör felső tagozat és gimnázium
Imagine Logo tehetséggondozó foglalkozás 9. évfolyam
Informatika tehetséggondozó szakkör 8-10. évfolyam
Rovásírás szakkör 5. évfolyam
Darts szakkör 9-12. évfolyam
Rajz szakkör 5-12. évfolyam
Matematika versenyfelkészítő 9-10. évfolyam
Kémia szakkör 9-10. évfolyam
Énekkar 5-6. évfolyam
Földrajz versenyfelkészítés 8.a osztály
Német nyelv versenyfelkészítés 7-11. évfolyam
Természetismeret versenyfelkészítés 5-6. évfolyam
Informatika szakkör 5-6. évfolyam
Fizika szakkör 8.a osztály
Matematika tehetséggondozó szakkör 6.a és 8.a osztály